Voda posvátná

17.01.2024

Voda posvátná ...

Tento týden se má pozornost upíná k vodě. Už tomu tak je zřejmě po tisíce let, že voda v těchto dnech navyšuje své vibrace a mění své vlastnosti - stoupá v ní počet pozitivních iontových radikálů, voda se stává měkčí a lahodnější. Také se mění Elektromagnetické pole Země (a teď nemluvím o aktuálních změnách), které na vodu přímo působí..

Vrcholných a neuvěřitelných kvalit voda dosahuje navečer 18.1., kdy má tak velké množství iontových radikálů, že se její elektrická vodivost blíží vodě, která byla elektrony uměle nasycená. A přitom pH této vody zůstává neutrální…

V tyto dny dochází k jakémusi celoplanetárnímu očištění a kalibraci vody na maximální možnou léčivou sílu pro aktuální období.

Když vodu načerpanou v těchto dnech z pramene či studánky uchováme ve skleněné láhvi, která nepropouští světlo (vhodné jsou např. modré skleněné láhve), zachová si své výjimečné vlastnosti i několik let..


Vědecké okénko..

Tímto výjimečným jevem se dlouhodobě zabývají i jaderní fyzici, jejichž pozorování přináší zajímavé odpovědi. Ukazuje se, že každoročně právě v těchto dnech proudí na Zemi silný neutronový tok - až 100-200x silnější, než je běžný.

Neutronové záření je druh ionizujícího záření. Pro své pronikavé a ničivé vlastnosti buněčných struktur je také využíváno k léčení nádorových onemocnění.

Když proud silného neutronového záření působí na vodu, dochází k léčivému efektu známému jako ionizace vody.

Dle objevu fyziků z Výzkumného Ústavu Ekologie člověka a hygieny životního prostředí A.N. Sysina může být důvodem pro tak prudký nárůst ELM aktivity vody prudký nárůst iontových radikálů v zemské litosféře, které pak předávají elektrony právě vodě.

Profesor Biologické fakulty Moskevské Státní Univerzity, Vladimír Voevikov, zase říká: "O skutečnosti, že na vodu působí všechny druhy magnetických a neutronových bouřek, není žádných pochyb. Mimochodem, vědci dokázali, že na vlastnosti vody má značný vliv i zatmění Slunce bez ohledu na stupeň zatmění v té či oné části Země. Co se týká 18. až 19. ledna, je možné, že ve skutečnosti probíhá restrukturalizace meziplanetárních magnetických polí a elektrony jsou vlivem ELMP přitahovány k Zemi, ale to je zatím cílem výzkumu."

Jedinečný výzkum pod záštitou Moskevského Institutu vody ukázal, že frekvenční spektrum vody načerpané mezi 18. a 19. lednem je shodný s frekvenčním spektrem zcela zdravého člověka.

Ukázalo se, že právě tato voda obsahuje osobitý informační program v podobě uspořádaných zdravých frekvencí lidského organizmu.

Křivka elektromagnetické aktivity se 19.1. začíná snižovat a 20.1. se již navrací na své běžné hodnoty.autor @Nellchik
autor @Nellchik

Duchovní okénko..

Keltové a druidové v této době také hojně čerpali vodu k léčení, vnímali, že vibrace vody jsou silnější. Často se také v těchto dnech chodili do řek a k pramenům koupat.

Věřilo se a nadále věří, že i Archandělé s očištěním a navibrováním vody také pomáhají. Pravoslavní Křesťané zase v tuto dobu mluví o sestoupení Velkého Ducha do vod.


Všechny tyto náhledy poukazují na důležitost vody, jen jinou optikou.Lidská bytost je bytostí vodní....


A vědomá lidská bytost může vody využít k sebeléčení..

Známý vědec a průkopník v oblasti studia vody, Masaru Emoto, světu ukázal, jak voda reaguje na vnější vlivy.

Na rozdíly ve struktuře vody z různých zdrojů a pod různými vlivy poukazoval díky rozdílům viditelným pod mikroskopem po jejím zmražení; a v neposlední řadě svými četnými experimenty dokázal, jaký vliv má na vodu naše myšlení a jak snadno lze vodu naprogramovat.

Čím zdravější a harmoničtější voda je, tím pravidelnější a krásnější se stává její struktura po zmražení. A čím více je voda strukturovaná, tím déle si uchovává své léčivé vlastnosti.

autor Behance
autor Behance

Člověk je vodní bytostí, a tak má léčivé možnosti vody na dosah. Stačí vědomě přistupovat ke své vnitřní vodě tím, že

- bude k sobě laskavý

- bude se obklopovat milými lidmi a přirozeným prostředím (příroda)

- bude si pouštět léčivé vibrace

- bude si posílat podpůrné a laskavé myšlenky (např. si denně říkat, jak se má rád, že je úžasný právě takový, jaký je, atd.)

Pak i naše vnitřní voda bude harmonická a svými vysokými vibracemi bude automaticky léčit všechny naše orgány a celé tělo…


Pro ukázku sdílím obrázek různých krystalů zmražené vody - voda byla vystavena různým vibracím (od 1. obr): děkuji; moudrost; pravda; věčnost; anděl; miluji tě; mír; blbče; dělá se mi z tebe špatně; zlo; znečištěná voda před modlitbou; znečištěná voda po modlitbě.

Tyto krystaly dokazují, jak moc silná je síla našich myšlenek a vliv našeho jednání s blízkými, zejm. dětmi.. a čím vyšší vibrace na vodu působí, tím více je strukturovaná, od základních struktur po obrazce posvátné geometrie...

autor Subtle Energy
autor Subtle Energy

Využijme tedy léčivých schopností vody v tyto dny, a načerpejme si pramenitou vodu z přírodních zdrojů. ❤️️


Voda kohoutková

Je známým faktem, že voda z kohoutku obsahuje množství škodlivých látek, a po zmražení nemívá pravidelnou strukturu.

Když jí však v těchto dnech na zkoušku zmrazíme, pod mikroskopem zjistíme, že i ta vykazuje vysoký stupeň strukturalizace. Navíc - jak obrázek výše dokládá - můžeme vodu energeticky upravit, čímž se stává také léčivou..Ti z vás, kteří nezvládnete zajet k prameni či studánce, tedy nezoufejte, neb i vám se dostává vysoce nabité a léčivé vody ❤️️

Studánkový rituál

Rituál je vždy o vědomém zastavení. Může proběhnout tiše, skromně a jednoduše, nebo může trvat celé dny a zahrnovat mnoho lidí a obřadných úkonů …

Když si zajdeme ke studánce nebo prameni, můžeme se naladit na vodu a udělat si vodní rituál. Voda je symbolem emocí - a čistá pramenitá voda nám může pomoci k jasným a ničím neblokovaným emocím. Jestliže plánujete rituál navečer za tmy, nezapomeňte svíčku - ta může být např. bílá nebo modrá.

Když od matky Země bereme jakýkoli dar, je na místě projevit vděčnost a také jí něčím obdarovat.

Náš dar může spočívat v

- pročištění místa (od klacků, listí, odpadků…)

- vytvoření stříšky, pěšinky, apod. (většinou si o to řekne)

- energetické podpoře místa

Energeticky pozvednout místo můžeme vibracemi pomocí:

- zpěvu

- bubnování

- hry na vibrační nástroje (ladičky, kalimbu, samsulu, kantelu, aj.)

- krystalu či orgonu, který vložíme do vody nebo zakopeme do země poblíž pramene či studánky… ukládáme jej s jasným záměrem projevení vděčnosti…

A někdy stačí "jenom" poděkovat, poslat místu lásku a s vděčností vodu přijmout… ❤️️Pro laskavé naladění sdílím krásnou píseň "Aguita Sagrada" - "Posvátná voděnka"


S láskou,

Luna právě vodní 💦